Förmånsbeskattning av bonuspoäng

En ägare av ett bolag ska förmånsbeskattas för de bonuspoäng som bolaget får till följd av en investering, och som kan utnyttjas av ägaren. Enligt Skatterättsnämnden ska förmånsvärdet motsvaras av marknadsvärdet av bonuspoängen, oavsett om de utnyttjas eller inte.

Bakgrund

A var ensam ägare till ett aktiebolag, Holding AB, som i sin tur hade ett helägt dotterbolag där A var verksam i betydande omfattning. A funderade på att låta Holding AB investera i en större segelbåt. Investeringen var tänkt att ske genom ett investeringsprogram som skulle skötas av Y.

Investeringsprogrammet skulle gå till så att A valde ut en segelbåt som fanns bland de tillverkare som ingick i Y:s investeringsprogram. Det skulle sedan vara Y som beställde båten och betalade för den med pengar som han räntefritt lånat från A. Båten skulle sedan levereras till en av de hamnar ute i Europa där Y bedrev charterverksamhet med båtar.

Bonuspoäng

Som en följd av investeringsprogrammet skulle Holding AB årligen bli tilldelad ett antal bonuspoäng som kunde användas dels för att få tillgång till en båt på någon av Y:s destinationer, dels för semesterboende i villor runt om i världen. De tilldelade bonuspoängen räckte till att exempelvis nyttja den aktuella segelbåten i fyra veckor. Poängveckorna måste bokas ca sex månader i förväg och förutsatte att båten eller semesterbostaden inte redan var uppbokad av externa kunder.

Frågor till SRN

A vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) och frågade om investeringen av båten kunde leda till att han som ägare av Holding AB skulle bli förmånsbeskattad.

Tidigare rättspraxis

I sin bedömning började SRN med att konstatera att enligt huvudregeln ska förmåner som erhålls på grund av tjänst värderas till marknadsvärdet, vilket är det pris den anställde själv skulle ha fått betala för förmånen.

SRN hänvisade till domar från Högsta förvaltningsdomstolen där det framgick att en delägares privata användande av båt eller fritidshus som ägs av fåmansföretaget ska förmånsbeskattas utifrån dispositionsrätten till förmånen och inte till det faktiska utnyttjandet. Om dispositionsrätten varit inskränkt ska man ta hänsyn till detta vid värderingen av förmånen.

Ingen förmån för dispositionsrätten

Till skillnad från domarna från HFD var inte Holding AB ägare till tillgången men enligt SRN:s uppfattning var det ändå inte uteslutet att bli beskattad för dispositionsrätten till båten. Frågan var dock i vilken omfattning båten kunde disponeras. I detta fall var möjligheterna för Holding AB och A att disponera båten så pass inskränkta att någon beskattning inte kunde komma i fråga enligt SRN.

Bonuspoängen förmånsbeskattades

SRN ansåg däremot att de bonuspoäng som Holding AB skulle få till följd av sin investering, och som A kan utnyttja i egenskap av ensamägare, skulle förmånsbeskattas. A skulle enligt SRN förmånsbeskattas för marknadsvärdet av bonuspoängen, oavsett om de utnyttjas eller inte.

Förhandsbeskedet är överklagat

Skatterättsnämnden 56-18/D