Debitering av el och vatten är momsfritt

Skatterättsnämnden anser att om hyresvärd debiterar el och/eller vatten separat vid sidan av hyra för privatbostad så är detta underordnat hyran och därmed momsfritt.

Bakgrund

Två fastighetsägare tänker installera individuella mätare av el och vatten och debitera de boende för deras faktiska förbrukning.

El och vatten kommer att ingå i upplåtelsen av bostaden. Fastighetsägarna ingår avtalen med leverantörerna och debiterar därefter de boende för den faktiska förbrukningen. De boende ska inte ha någon möjlighet att teckna egna avtal med leverantörerna.

Fastighetsägarna vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) och ville veta om tillhandahållandet av el och/eller vatten är underordnat den momsfria uthyrningen av bostaden eller om det är ett från bostadsuthyrningen separat momspliktigt tillhandahållande.

Ett eller flera tillhandahållanden?

Både uthyrning av bostäder och lokaler är normalt momsfritt.

Om en fastighetsägare tillhandahåller gas, vatten, el, värme mm som ett led i uthyrningen av en fastighet är dessa tillhandahållanden underordnade uthyrningen (momslagen 3 kap 2 §).

Bedömningen av om en tjänst är ett led i uthyrningen (och underordnat uthyrningen) eller om det är ett separat tillhandahållande måste alltid göras utifrån omständigheterna i varje enskilt fall. Vid bedömningen ska hänsyn tas till bland annat innehållet i hyresavtalet, prissättningen och faktureringen.

Skatterättsnämndens bedömning

Tillgången till el och/eller vatten är en nödvändig förutsättning för att kunna nyttja lägenheten som bostad. Därför framstår upplåtelse av bostad samt el och/eller vatten som en helhet och det vore, enligt SRN, konstlat att skilja de olika delarna åt.

Vad som kännetecknar tillhandahållandet är upplåtelse av en bostad varför SRN anser att tillhandahållandet av el och/eller vatten är underordnade upplåtelsen av bostaden. Detta gäller även om individuell mätning och debitering sker. Enligt SRN är därför tillhandahållandet av el och vatten i detta fall momsfritt.

Förhandsbeskedet är överklagat

Skatteverket har meddelat att de inte delar Skatterättsnämndens bedömning samt att de kommer att överklaga förhandsbeskedet till Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden 31-18/I