Gränsbelopp i flera bolag

Jag har en kund som har två fåmansföretag där han inte tagit ut tillräckligt med lön för att kunna använda huvudregeln i något av bolagen. Ska han ändå lämna K10 för båda bolagen och vad ska han skriva i det bolag där han inte använder schablonregeln (eftersom han bara får använda den i ett av bolagen)? Personen har även ett bolag som gått i konkurs. Vad händer med det sparade gränsbeloppet i detta bolag?

Svar:

Huvudregeln för utdelningsberäkning kan alltid användas, i hur många bolag som helst. Och huvudregeln består av två delar – räntebaserad utdelning med tillägg för eventuell lönebaserad utdelning. Så punkt 2.1 (sid 2) på K10:an kan alltid fyllas i, även om det inte finns lönebaserad utdelning att fylla på med. Så används schablonregeln för det ena aktieinnehavet kan räntebaserad utdelning användas för det andra aktieinnehavet i det här fallet.

Vid konkurs anses aktierna avyttrade och då försvinner tyvärr det sparade utdelningsutrymmet.