Förmånsvärde för fyrhjuling

Kammarrätten har i två fall bedömt förmånsvärdet för fyrhjulingar som har köpts in för att användas i verksamheten men som ägarna haft dispositionsrätt till.

Bakgrund

I två rättsfall har ett bolag köpt in en fyrhjuling för att använda i bolagets verksamhet. I det ena fallet har fyrhjulingen använts för bland annat sandning, snöröjning och plogning samt för utkörning av virke och röjning av sly. I det andra fallet har fyrhjulingen använts i ett uppdrag gällande bygg- och markprojekt.

Fyrhjulingarna har helt eller delvis förvarats på aktieägarnas bostadsadresser. Det har inte förts någon körjournal för fyrhjulingarna.

Skatteverket ville beskatta ägarna för dispositionsrätten till fyrhjulingarna och uppskattade förmånens värde utifrån vad det skulle ha kostat att leasa en motsvarande fyrhjuling. I det ena fallet värderade Skatteverket förmånen till 42 000 kr och i det andra fallet till 58 800 kr. Ägarna överklagade Skatteverkets beslut och fallen hamnade till slut i kammarrätten.

Dispositionsrätt ska beskattas

Rättspraxis visar att det räcker med dispositionsrätt (och inte nyttjande) till olika tillgångar för att det ska utlösa beskattning för bolagets ägare.

Enligt HFD 2011 ref 55 I ska ägaren beskattas för dispositionsrätten till en båt även om båten används i betydande omfattning i företagets verksamhet.

Kammarrätten konstaterade att en fyrhjuling, liksom en båt, lämpar sig för privat användning trots att den köpts in för verksamheten och att ägaren ska beskattas för dispositionsrätten.

Värdering av förmånen

Vid värderingen av förmånen ska en samlad bedömning göras av omständigheterna i det enskilda fallet. Vid denna bedömning ska man ta hänsyn till t ex användning av fyrhjulingen i verksamheten, kostnaden för att hyra en fyrhjuling av motsvarande slag och om ägaren har ett liknande fordon privat.

Även om ingen körjournal hade förts i något av fallen så ansåg kammarrätten att det var visat att fyrhjulingen hade använts i verksamheten. Detta medförde enligt kammarrätten en inte obetydlig inskränkning i möjligheten att nyttja fyrhjulingen för privat bruk. Även den omständigheten att fyrhjulingen var registrerad som terrängmotorfordon och inte fick köras på allmän väg skulle enligt kammarrätten reducera förmånsvärdet.

Dessutom talade utredningen i målet för att det inte finns någon egentlig hyresmarknad för långtidsuthyrning av fyrhjulingar. Enligt kammarrätten kräver detta försiktighet vid bedömningen av kostnaden för att hyra en fyrhjuling av motsvarande slag i fem månader.

Kammarrätten ansåg sammantaget att förmånsvärdet skulle bestämmas till ett rimligt belopp och kom fram till att det var 15 000 kr i båda fallen.

Kammarrätten i Göteborg 796-18 och 650-18