Bostadsrätter var lagertillgångar

En företagsledare köpte privat fyra av lägenheterna i en bostadsrättsförening som hade starka kopplingar till hans bolag. Försäljningen av bostadsrätterna skulle betraktas som lagertillgångar och beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Köpte fyra bostadsrätter

Ivan köpte under 2009 fyra bostadsrätter som under de två följande åren såldes med vinst vilken han deklarerade i inkomstslaget kapital. Skatteverket ansåg dock att försäljningen av de fyra bostadsrätterna skulle beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet.

Ivan överklagade Skatteverkets beslut och menade att bostadsrätterna hade köpts in då ett av bolagen inom hans byggkoncern inte hade kunnat hitta medfinansiärer till ett byggprojekt. Syftet med inköpen var även att trygga boendet åt honom och hans fru samt för hans tre döttrar.

Skatteverket ansåg å sin sida att den korta innehavstiden av bostadsrätterna visade att de aldrig varit avsedda att användas för privat boende, vare sig av Ivan eller av hans närstående. Detta talade för att lägenheterna hade förvärvats för att omsättas och därför ska anses vara lagertillgångar.

Privat- eller näringsbostadsrätter?

Förvaltningsrätten fick först ta ställning till om de sålda bostadsrätterna skulle ses som privatbostadsrätter eller näringsbostadsrätter.

Det avgörande vid bedömningen om det är en privatbostadsrätt är om ägaren eller någon närstående till denne har för avsikt att inom överskådlig tid bosätta sig i bostaden eller använda den som fritidsbostad. Vad ägaren påstår räcker inte, utan avsikten måste framgå på något sätt.

I detta fall kunde förvaltningsrätten konstatera att varken Ivan eller någon av hans närstående hade bott i bostadsrätterna och det fanns inget i målet i övrigt som motiverade att det skulle vara fråga om privatbostadsrätter. Bostadsrätterna hade enligt förvaltningsrätten istället förvärvats av affärsekonomiska skäl och skulle därmed anses vara näringsbostadsrätter.

Frågan var då om näringsbostadsrätterna skulle betraktas som kapital- eller lagertillgångar i Ivans enskilda näringsverksamhet.

Lagertillgångar

Utredningen i målet visade att Ivans och hans närståendes kopplingar till bostadsrättsföreningen och byggkoncernen som byggde bostadsrätterna var omfattande. Förutom de fyra bostadsrätterna som Ivan köpte hade hans närstående och hans bolag inom koncernen köpt ytterligare 19 av de 38 bostadsrätter som bostadsrättsföreningen hade låtit bygga.

Detta och i kombination med att Ivan sålt sina fyra lägenhet kort tid efter inköpet utan att ha bosatt sig i dem talade enligt förvaltningsrätten för att lägenheterna hade köpts för att omsättas. Förvaltningsrätten ansåg att det varit fråga om yrkesmässig handel och bostadsrätterna skulle därför betraktas som lagertillgångar. Försäljningarna skulle därmed beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet i Ivans enskilda firma.

Eftersom Ivan i sin deklaration hade lämnat oriktig uppgift fanns det även grund för att ta ut skattetillägg.

Kammarrätten höll med

Ivan överklagade domen men kammarrätten delade förvaltningsrättens bedömning utan ytterligare kommentarer.

Domen har vunnit laga kraft.

Kammarrätten i Stockholm 333-336-17