Bevis för unionsintern försäljning

För att kunna visa att man uppfyller villkoren för en unionsintern försäljning måste man bland annat kunna göra det sannolikt att en gränsöverskridande transport har skett.

EU-handel med varor

Enligt de särskilda momsreglerna för EU-handel med varor (unionsintern försäljning) ska säljaren inte lägga på moms vid försäljningen, utan det är köparen som ska redovisa den utgående momsen.

Följande villkor måste dock vara uppfyllda:

  • Köparens VAT-nummer anges på fakturan eller kvittot, samt en hänvisning till varför man inte lagt på någon moms.
  • Varan har transporterats från ett EU-land till ett annat EU-land. Det spelar ingen roll vem som sköter transporten eller om varan passerar genom ett land som inte är med i EU. Huvudsaken är att transporten påbörjas och avslutas i två olika EU-länder.

När man säljer varor till någon med VAT-nummer i ett annat EU-land ska detta rapporteras varje månad i den periodiska sammanställningen.

Fakturor utan moms

Att det är viktigt att kunna visa att man uppfyller kraven för en unionsintern försäljning visar ett nyligen avgjort rättsfall.

Ett grossistföretag inom livsmedelsbranschen hade under redovisningsperioden oktober – december 2013 inte lagt på någon utgående moms på tre fakturor. Både köparens och säljarens VAT-nummer fanns med på fakturorna men det fanns ingen uppgift om varför man inte lagt på någon moms. Bolaget hade heller aldrig lämnat in någon periodisk sammanställning över försäljningen.

Skatteverket reagerade på detta och efter en förfrågan lämnade bolaget in tre följesedlar som skulle, med tanke på specifikationerna och datum, kunna avse varorna i fakturorna. Sambandet kunde dock inte helt säkert fastställas. Skatteverket ansåg därför att bolaget inte hade kunnat visa att villkoren för en unionsintern försäljning var uppfyllda, och försäljningen var därför en momspliktig omsättning i Sverige.

Bolaget överklagade

Bolaget överklagade och förklarade att man deklarerat försäljningarna som en unionsintern omsättning eftersom man ansett att det var riktigt. Bolaget hade endast sålt till kunder som var momsregistrerade, vilket också hade kontrollerats av bolaget.

Inget bevis för gränsöverskridande transporter

För att kunna göra det sannolikt att en gränsöverskridande transport har skett fordras det enligt förvaltningsrätten någon typ av dokumentation. Detta kan exempelvis vara en fraktsedel från en transportör eller ett annat underlag som kan kopplas till transporten av de aktuella varorna. Förvaltningsrätten kunde konstatera att bolaget inte hade kunnat lämna någon dokumentation som visade att de påstådda transporterna hade ägt rum. Kravet på gränsöverskridande transport i samband med en unionsintern försäljning var därmed inte uppfyllt. Försäljningen skulle därför anses ha blivit omsatt i Sverige och utgående moms redovisas i Sverige. Eftersom bolaget hade lämnat oriktiga uppgifter påfördes även skattetillägg.

Kammarrätten höll med

Bolaget överklagade domen men även kammarrätten gjorde bedömningen att inget i utredningen gav stöd för att varorna hade transporterats från Sverige. Villkoren för en unionsintern försäljning var därmed inte uppfyllda och bolaget skulle redovisa utgående moms på försäljningen samt betala skattetillägg.

Kammarrätten i Göteborg 5283-5284-17