Lägre avgift vid försenat bygglov

Den som ansöker om bygglov har rätt att få besked inom 10 veckor efter att ansökan har lämnats in. Kommunen kan förlänga denna tid i ytterligare tio veckor om det krävs på grund av en större utredning. Byggnadsnämnden i en kommun får ta ut avgifter för dessa beslut.

Det är vanligt att handläggningstiderna för bygglov drar över tiden. För att komma till rätta med detta problem införs ett system med avgiftsreducering. Avgiften ska minskas med en femtedel för varje påbörjad försenad vecka. Reduktionen ska också gälla vid ansökan om rivningslov, marklov, förhandsbesked och anmälan.

De nya reglerna börjar gälla 1 januari 2019.