Moms på uthyrning av läkare

Högsta förvaltningsdomstolen anser att även om de tjänster som läkare utför omfattas av momsfri sjukvård ska själva uthyrningstjänsten av legitimerade läkare, som ett bemanningsföretag tillhandahåller, betraktas som momspliktig personaluthyrning.

Momsfri sjukvård

Enligt momsreglerna är sjukvård befriad från moms (ML 3 kap 5 §). Med sjukvård menas åtgärder för att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar, kroppsfel och skador samt vård vid barnafödsel.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu tagit ställning till om företag som hyr ut vårdpersonal ska omfattas av momsbefrielsen.

Bakgrund

Bolaget är ett bemanningsföretag som hyr ut och rekryterar läkare, sjuksköterskor och annan personal inom vården. Bolaget har tecknat avtal med en uppdragsgivare om uthyrning av läkare.

Momsfri uthyrning?

Bolaget vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) med frågan om deras uthyrning av legitimerade läkare, som ska tjänstgöra som läkare är en momsfri sjukvårdstjänst.

Bolaget ansåg att uthyrningstjänsten ska vara undantagen från moms eftersom syftet är att skydda, bevara och återställa hälsan hos patienterna.

SRN ansåg dock att personaluthyrningen inte kunde omfattas av undantaget för sjukvård, och att tjänsterna därmed var momspliktiga.

Högsta förvaltningsdomstolen

Enligt HFD är det i första hand EU-direktivet och EU-domstolens praxis som styr tolkningen av bestämmelsen, inte vad som står i förarbetena till momslagen.

I målet ”go-fair” Zeiterbeit (C-594/13) konstaterade EU-domstolen att uthyrningen av ett bemanningsföretags omsorgspersonal till en erkänd aktör av social karaktär ska omfattas av momsplikt. Enligt HFD är det liksom i ”go-fair”-fallet inte de tjänster som de anställda tillhandahåller de personer som behöver vård som ska prövas när det gäller frågan om det är sjukvård som tillhandahålls, utan de tjänster som bemanningsföretaget tillhandahåller vårdgivaren, dvs uthyrning av personal. Denna tjänst kan enligt EU-domstolens praxis aldrig vara en sådan sjukvårdstjänst som är momsfri.

HFD anser att förutsättningen för att uthyrning av sjukvårdspersonal ska kunna vara momsfri är att den som hyr ut personalen själv bedriver sjukvård på ”sjukhus, centrum för medicinsk behandling eller diagnos och andra i vederbörlig ordning erkända inrättningar av liknande art.

I det aktuella fallet konstaterade HFD att personaluthyrningen därmed är momspliktig eftersom Bolaget inte självt bedriver sjukvård.

Skatterättsnämnden 30-16/I, Högsta förvaltningsdomstolen 7270-17

Kommentar:

Domen lämnar dock ett antal frågetecken. Ska den tolkas som att alla företag som hyr ut vårdpersonal men som inte själva tillhandahåller vård på sjukhus (eller annan erkänd vårdinrättning som omfattas av direktivet) ska debitera moms? Gäller det i så fall även enskilda näringsidkare som hyr ut sig själva som läkare eller sjuksköterskor osv?

Skatteverket har meddelat att konsekvenserna av domen kommer att analyseras och att ett ställningstagande eller någon annan information kommer så snart som möjligt. Tills dess anser Skatteverket att personaluthyrning inom vårdsektorn fortsättningsvis ska hanteras som momsfri sjukvård. Skatteverket kommer inte att på eget initiativ fatta några beslut enligt den ändrade synen.

Vi ser fram emot Skatteverkets tolkning av domen och kommer säkert att få se fler prövningar av dessa frågor framöver.