Slopat bygglovskrav för solceller

Riksdagen har beslutat att det inte längre ska behövas bygglov för att montera solcellspaneler eller solfångare på en byggnad som ligger inom ett detaljplanerat område. Solcellspanelerna eller solfångarna måste följa byggnadens form och åtgärderna måste också följa den gällande detaljplanen.

Bygglov kommer dock även i fortsättningen att krävas om det gäller byggnader (eller områden) som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstärlig synpunkt. Detsamma gäller om det är ett område som utgör riksintresse för totalförsvaret. De nya reglerna börjar gälla 1 augusti 2018.