Sänkt bolagsskatt och expansionsfondsskatt mm

Riksdagen har nu tagit beslut om nya skatteregler för företagssektorn. Beslutet innebär bland annat sänkt bolags- och expansionsfondsskatt, och ändrade regler för värdeminskningsavdrag för hyreshus.

Sänkt bolagsskatt

Inkomstskatten för juridiska personer (bolagsskatten) sänks från 22% till 20,6%, vilket förväntas ha en positiv effekt på tillväxten och förväntas leda till att multinationella företag redovisar sina vinster i Sverige. Under de första två åren sänks bolagsskatten dock till 21,4%.

Räkenskapsår som avslutas under Bolagsskatt
– 2018 22%
20191 21,4%
20201 21,4%
20212 20,6%
1 Gäller räkenskapsår som påbörjas under perioden 1 januari 2019 – 31 december 2020. Påbörjas räkenskapsåret tidigare gäller 22%. 2 Gäller räkenskapsår som påbörjas 1 januari 2021 eller senare. Påbörjas räkenskapsåret tidigare gäller 21,4%.

Sänkt expansionsfondsskatt

Expansionsfondsskatten sänks också från 22% till 20,6%. Ändringen görs dock bara i ett steg 2021 för att undvika komplicerade och svårtillämpade övergångsregler.

Ändringen innebär att expansionsfonden för enskilda näringsidkare inte får överstiga kapitalunderlaget multiplicerat med följande faktor:

Beskattningsår Expansionsfondsskatt Kapitalunderlaget multipliceras med
– 2020 22,0% 128,21%
2021*– 20,6% 125,94%
*Gäller beskattningsår som påbörjas 1 januari 2021 och senare.

Vid övergången ska tidigare avsättningar till expansionsfond anses återförda enligt gamla regler och genast återavsatta enligt de nya reglerna.

För fysiska personer som är delägare i handelsbolag begränsas expansionsfonden av storleken på den justerade anskaffningsutgiften (som inte får bli negativ). Någon förändring av detta underlag görs inte.

Värdeminskningsavdrag på hyreshus

Enligt Skatteverkets normalprocentsats får värdeminskningavdrag på hyreshus göras med 2% per år. Riksdagen har nu beslutat att ett primäravdrag för värdeminskning på hyreshus införs för de första sex åren efter att byggnaden färdigställts. Primäravdraget innebär att ytterligare 2% per år får göras i värdeminskningsavdrag under de första sex åren, dvs sammanlagt 4% per år dessa år.

Reglerna gäller utgifter för nybyggnad av hyreshus som färdigställs från och med 1 janauri 2017. De ska även gälla till- och ombyggnationer som färdigställs från och med 1 januari 2017.

Återföring av periodiseringsfond

För att den sänkta bolagsskatten inte ska leda till oönskad skatteplanering ändras reglerna för återföring av periodiseringsfond för juridiska personer.

Juridiska personer som gör avsättningar till periodiseringsfond vid beskattningsår som börjar före 1 januari 2019 (då bolagsskatten är 22%) ska multiplicera beloppet med en faktor om återföringen sker efter att de nya reglerna trätt i kraft. Faktorn är olika beroende på när avsättning och återföring sker, eftersom bolagsskatten sänks i olika steg fram till år 2021.

Utöver detta har riksdagen även beslutat att schablonintäkten på avsättning till periodiseringsfond ska beräknas utifrån 100% av statslåneräntan istället för dagens 72%, detta gäller juridiska personer.

Koncernbidrag

För koncerner införs en regel där avdrag för lämnade koncernbidrag sker med en viss procent som beror på när bidraget lämnas, med hänsyn till den stegvisa sänkningen av bolagsskatten.

Denna övergångsregel införs för att förhindra att koncerner med bolag som har olika beskattningsår flyttar vinster genom koncernbidrag för att komma åt den lägre bolagsskatten.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 1 januari 2019.

Regeringens prop. 2017/18:245, Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU25