Karensdag blir karensavdrag

Riksdagen har beslutat att systemet med karensdag ersätts med ett karensavdrag.

Karensdag – från flera dagar till någon timme

Karensdagen var när den infördes tänkt att vara en arbetsdag lång. Men med dagens regler kan den bli allt från flera dagar till bara någon timme. Den blir i princip alltid kortare än en dag för en anställd som blir sjuk under arbetsdagen. Då räknas karensen på den tid som återstår av arbetsdagen, och den anställde får sjuklön nästa dag om han fortfarande är sjuk.

Det finns också fall där man arbetar mycket under en koncentrerad tid, eller har många olika arbetsgivare, då dagens system innebär att karensdagen slår mycket hårt.

Detta var inte meningen med systemet, och riksdagen har därför beslutat att ersätta reglerna om karensdag med ett karensavdrag.

Karensavdrag

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod har en anställd rätt att få sjuklön av sin arbetsgivare. Sjuklönen utgör 80% av den lön samt anställningsförmåner som den anställde skulle ha fått om han inte blivit sjuk. Den första dagen i sjukperioden är enligt dagens regler karensdag och någon sjuklön betalas då inte ut.

Om en anställds genomsnittliga veckoinkomst är 4 800 kr blir karensavdraget

768 kr (20% x 80% x 4 800 kr).

Karensavdrag ska inte göras vid fler än tio tillfällen under en tolvmånadersperiod.

Syftet med införandet av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Med ett karensavdrag blir avdraget detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Observera att karensavdraget ska göras från sjuklönen. Karensavdraget kommer aldrig att kunna bli större än den sjuklön som skulle betalas ut för sjuklöneperioden.

Den anställdes beräknade karensavdrag blev i exemplet ovan 768 kr (20% x 80% x 4 800 kr). Om personen insjuknar på arbetet och avviker en timme innan arbetsdagen slutar men tillfrisknar och är tillbaka till arbetet redan nästa dag blir den beräknade sjuklönen 80% x 120 kr* = 96 kr. Karensavdraget blir då endast 96 kr (eftersom det inte får bli högre än sjuklönen).

* (4 800kr/40 timmar=120 kr)

Om den anställde återinsjuknar inom fem dagar ska sjukdagarna i den nya sjuklöneperioden läggas samman med sjukdagarna i den tidigare sjuklöneperioden. Om ett fullt karensavdrag inte kunde göras från sjuklönen i den tidigare perioden ska karensavdrag göras från sjuklön i den nya perioden till dess ett helt karensavdrag har gjorts.

Egenföretagare

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete (t ex inkomst av näringsverksamhet) berörs inte av regeländringarna (i deras egenskap av egenföretagare). För dessa kommer systemet med karensdagar att fortsätta gälla (se Sjukförsäkringsavgift och karensdagar i Faktabanken).

Ikraftträdande

Bestämmelserna träder i kraft 1 januari 2019. För sjukperioder som påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser tillämpas.

Regeringens prop. 2017/18:96, Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU24