Stopp för skattefri sjukvård

Nu är det beslutat att privat hälso- och sjukvård ska behandlas på samma sätt som offentligt finansierad vård. Det innebär att den anställde ska förmånsbeskattas för all vård, direkt tillhandahållen och/eller via sjukvårdsförsäkring.

Hälso- och sjukvård – gällande regler

Skattereglerna skiljer på offentligt finansierad hälso- och sjukvård och privat hälso- och sjukvård. Om en arbetsgivare betalar för offentligt finansierad vård som ges till en anställd, så är det en skattepliktig förmån för den anställde. Kostnaden för vården är avdragsgill.

Privat vård som en arbetsgivare betalar åt en anställd är inte avdragsgill för arbetsgivaren, men är heller inte skattepliktig för den anställde. Premier för sjukvårdsförsäkringar behandlas utifrån vad försäkringen ger om den nyttjas – ger den enbart privat sjukvård är premien alltså inte avdragsgill för arbetsgivaren och skattefri för den anställde.

Detta innebär att det är väldigt förmånligt för anställda (framför allt vid hög marginalskatt) att bruttolöneväxla, dvs att arbetsgivaren betalar för den privata vården (t ex en ögonoperation eller en försäkring), mot att den anställde avstår bruttolön (bruttolöneavdrag).

En bruttolöneväxling som ska vara kostnadsneutral för företaget görs normalt enligt formeln:

Bruttolöneavdrag = kostnad/0,78/1,3142

Att systemet med bruttolöneväxling kan vara väldigt lönsamt, visar följande exempel:

Annika kommer överens med arbetsgivaren att denne ska bekosta en ögonoperation på 30 000 kr mot ett bruttolöneavdrag. Avdraget blir 30 000/0,78/1,3142 = 29 266 kr. Annikas marginalskatt är 57% och hennes kostnad för operationen (den förlorade nettolönen) blir då 29 266 x 43% = 12 584 kr.

Stopp för skattefri vård

Riksdagen har nu beslutat att skattefriheten för förmån av privat hälso- och sjukvård i Sverige slopas. Skattefriheten slopas även för förmån av vård och läkemedel utomlands.

Om en anställd får vård och läkemedel vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands betald av sin arbetsgivare, så kommer det dock även i fortsättningen att vara en skattefri förmån. Skattefritt blir det även i fortsättningen för statligt anställda (samt för medföljande familjemedlemmar) som är stationerade utomlands.

Värdering – förmån av sjukvårdsförsäkring

När en arbetsgivare betalar för direkt tillhandhållen sjukvård (t ex en operation) åt en anställd, ska beskattning ske till marknadsvärdet (vad det skulle kostat den anställde), oavsett om arbetsgivaren fått någon form av rabatt.

När det gäller förmån av sjukvårdsförsäkring ska förmånens värde, av förenklingsskäl, motsvara arbetsgivarens kostnad för förmånen, normalt premien för försäkringen. Anledningen är att premier för sjukvårdsförsäkringar varierar kraftigt, t ex beroende på den anställdes ålder, och att det skulle innebära mycket jobb både för arbetsgivaren och Skatteverket att fastställa vilket pris på orten som den anställde skulle ha fått betala om denne själv skaffade motsvarande försäkring.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2018 och tillämpas på förmån av hälso- och sjukvård och läkemedel som tillhandahållits efter 30 juni 2018. För sjukvårdsförsäkringar ska de nya reglerna gälla premier som betalats efter detta datum.

Däremot ska äldre regler fortfarande gälla för sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst före ikraftträdandet.

Regeringens prop 2017/18:131, Skatteutskottets betänkande 2017/18:SkU20