E-faktura vid offentlig upphandling

Regeringen föreslår att från och med 1 april 2019 ska fakturor som leverantörer utfärdar till en upphandlande myndighet eller enhet vara elektroniska (prop 2017/18:153). Fakturorna ska överensstämma med den europeiska standarden för elektronisk fakturering, om inte annat har avtalats. Förslaget är en anpassning till EU:s direktiv om elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (2014/55/EU).

För att underlätta anpassningen till de nya reglerna föreslås att kravet ska gälla för upphandlingar som påbörjas efter 1 april 2019. Regeringen föreslår också att en myndighet ska stödja införandet av elektronisk fakturering med informations- och utbildningsinsatser till både upphandlande myndigheter/enheter och leverantörer.