Vinster i välfärden på riksdagens bord

Nu har regeringen presenterat det skarpa förslaget (prop 2017/18:159) om att begränsa hur stora rörelseresultat som privata välfärdsaktörer får uppnå. Tillstånd ska krävas för att ta emot offentlig finansiering för juridiska personer som bedriver verksamhet enligt socialtjänstlagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och skollagen. Krav som kopplas till tillståndet är:

  • Ett begränsat rörelseresultat i förhållande till det operativa kapitalet. Det tillåtna rörelseresultatet ska beräknas som en avkastningsränta på operativt kapital. Avkastningsräntan ska bestämmas till statslåneräntan med ett tillägg om 7 procentenheter.
  • Inga värdeöverföringar utöver det tillåtna rörelseresultatet får göras.
  • Verksamheten ska bedrivas i en separat juridisk person och en årsredovisning ska upprättas och revisorsgranskas. Verksamhet får vidare inte lämnas över till underleverantörer som saknar tillstånd.

Förslagen föreslås träda i kraft 2 januari 2019, men kommer enligt alla bedömare inte att bli verklighet då det inte förväntas antas av riksdagen. Förslaget är en överenskommelse mellan regeringen (S och MP) och Vänsterpartiet. Övriga partier förväntas rösta nej till förslaget.