Karensdag blir karensavdrag

Regeringen föreslår att systemet med karensdag ersätts med ett karensavdrag.

Karensdag – från flera dagar till någon timme

Karensdagen var när den infördes tänkt att vara en arbetsdag lång. Men med dagens regler kan den bli allt från flera dagar till bara någon timme. Den blir i princip alltid kortare än en dag för en anställd som blir sjuk under arbetsdagen. Då räknas karensen på den tid som återstår av arbetsdagen, och den anställde får sjuklön nästa dag om han fortfarande är sjuk.

Det finns också fall där man arbetar mycket under en koncentrerad tid, eller har många olika arbetsgivare, då dagens system innebär att karensdagen slår mycket hårt.

Erica har tre olika arbetsgivare. Hon är sjuk tisdag, onsdag och torsdag. Eftersom hon skulle ha arbetat en dag var hos sina arbetsgivare innebär systemet med karensdag att hon drabbas av tre karensdagar.

Detta var inte meningen med systemet, och regeringen vill därför ersätta reglerna om karensdag med ett karensavdrag.

Karensavdrag

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod har en anställd rätt att få sjuklön av sin arbetsgivare. Sjuklönen utgör 80% av den lön samt anställningsförmåner som den anställde skulle ha fått om han inte blivit sjuk. Den första dagen i sjukperioden är enligt dagens regler karensdag och någon sjuklön betalas då inte ut.

Förslaget om ett karensavdrag innebär att arbetsgivaren från den framräknade sjuklönen för sjukperioden ska göra ett avdrag med 20% av den sjuklön som arbetstagaren beräknas få under en genomsnittlig vecka. Den närmare beräkningen av karensavdragets storlek ska få bestämmas genom kollektivavtal.

Niklas fick i exemplet ovan endast en timmes ”karensdag”. Om hans genomsnittliga veckoinkomst är 4 800 kr blir karensavdraget 768 kr (20% x 80% x 4 800 kr).

Syftet med införandet av ett karensavdrag är i första hand att uppnå en mer rättvis självrisk i samband med sjukfrånvaro. Med ett karensavdrag blir avdraget detsamma för den försäkrade oavsett när sjukfrånvaron inträffar.

Egenföretagare

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete berörs inte av de föreslagna regeländringarna (i deras egenskap av egenföretagare).

Ikraftträdande

Bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2019. För sjukperioder som påbörjats tidigare ska äldre bestämmelser tillämpas.

Regeringens prop. 2017/18:96