Utgifter på lada i lantbruksfastighet

Högsta förvaltningsdomstolen konstaterade att även om åtgärder på en lada som ingår i en näringsfastighet syftar till att möjliggöra ett privat utnyttjande av byggnaden påverkar det inte avdragsrätten för utgifterna.

Bygga om en lada till stall

Anna äger en lantbruksfastighet där det utöver ett småhus, finns en ekonomibyggnad i form av en lada. Anna äger två hästar som hon planerar att stalla upp i ladan. Ladan är dock i dåligt skick och det behöver göras en omfattande investering för att den ska kunna användas som stall till hästarna. Förutom att ladan behöver målas om måste plåttaket bytas mot nytt plåttak, fasaden renoveras och boxplatser och sadelkammare byggas inne i ladan.

Frågor till SRN

Anna vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) för att få besked om utgifterna för reparation och underhåll av ladan är direkt avdragsgilla i näringsverksamheten och om utgifterna för ombyggnationen av boxar och sadelkammare är sådana utgifter som får dras av med årliga värdeminskningsavdrag.

Frågan som SRN skulle ta ställning till var alltså om avdragsrätten för olika slags utgifter på en näringsfastighet skulle påverkas av en privat användning av byggnaden.

Avdragsgilla utgifter

SRN:s bedömning var att utgifterna var avdragsgilla. Visserligen skulle de aktuella reparationerna och ombyggnaden av ladan göras i ett privat syfte, men samtidigt är det åtgärder som vidtas på en fastighet som ingår i en näringsverksamhet. Det finns heller inte, varken i lagtexten eller i systematiken i inkomstskattelagen, något stöd för en annan uppfattning.

Utgifterna för reparation och underhåll på tak och fasad på ladan är därmed direkt avdragsgilla medan utgifterna för ombyggnaden av ladan (boxar och sadelkammare) ska räknas in i byggnadens anskaffningsvärde och dras av genom årliga värdeminskningsavdrag. Det privata utnyttjandet av ladan leder dock till uttagsbeskattning.

HFD fastställde förhandsbeskedet

Förhandsbeskedet överklagades av Skatteverket som ville att det skulle fastställas av Högsta förvaltningsdomstolen (HFD). HFD gjorde samma bedömning som SRN och avslutade med att konstatera att även om åtgärderna på ladan syftar till att möjliggöra ett privat utnyttjande av byggnaden påverkar det inte avdragsrätten för utgifterna.

Högsta förvaltningsdomstolen 2169-17