Nya lagar 2018

En mängd nya bestämmelser träder i kraft under 2018. Dessutom finns ett antal förslag som kan leda till ändrade regler. Här är en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

Månadsuppgifter istället för kontrolluppgift

Arbetsgivare ska lämna uppgifter om utbetalda ersättningar för arbete och skatteavdrag för varje anställd löpande under året istället för en gång per år. Införandet av systemet ska ske stegvis med början 1 juli.

EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

EU har beslutat om en dataskyddsförordning (GDPR) som gäller behandling av personuppgifter. GDPR står för General Data Protection Regulation. Förordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen och ska börja tillämpas 25 maj 2018.

Skattefria inkomster i ideella föreningar

Vissa ändringar har införts avseende skattefria inkomster i allmännyttiga ideella föreningar. Bland annat har det i lagtexten förtydligats att ersättningar för upplåtelse av rättigheter som främjar allmännyttiga ändamål är skattebefriade.

Sänkt skatt för pensionärer

Det särskilda grundavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år har höjts. Det innebär att alla med en fastställd inkomst mellan 123 700 och 416 300 kr får höjt grundavdrag och därmed sänkt skatt med upp till ca 5 000 kr per år (vid en kommunalskatt på ca 35%).

Skattereduktion vid sjuk- och aktivitetsersättning

Personer med sjuk- eller aktivitetsersättning får en skattereduktion.

Höjd SINK

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) har höjts från 20 till 25%.

Växa-stöd för fler företagsformer

Även aktiebolag och handelsbolag kan få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer första gången.

Bonus-malus och ändrade bilförmånsregler

Ett bonus-malus-system har införts för nya lätta fordon. Bilar med låga koldioxidutsläpp får en bonus medan fordon med höga koldioxidutsläpp får högre skatt. På grund av dessa regler har beräkningen av bilförmånsvärdet ändrats. Bland annat ingår inte längre trängselskatt samt väg-, bro- och färjeavgifter i bilförmånsvärdet.

Slopad reklamskatt

Reklamskatten för annonser i dagspress och andra periodiska publikationer har slopats.

Sänkt moms på naturguidning

Momsen på visning av vissa naturområden sänks från 25% till 6%.

Flygskatt

En flygskatt införs för resor med flygplan som tar fler än tio passagerare.

Personaloptioner

Förmån av personaloption ska inte tas upp till beskattning i vissa fall. Arbetsgivaren ska i dessa fall inte heller betala några arbetsgivaravgifter på förmånen.

Avyttringstidpunkt vid konkurs

Även utländska värdepapper ska anses avyttrade när det utländska företaget försätts i konkurs (istället för när konkursen är avslutad).

Energi- och kemikalieskatter

Reglerna om energi- och kemikalieskatter ändras.

Höjd skatt på kapitalförsäkring och ISK

Beskattningen av sparande på investeringssparkonto (ISK) och i kapitalförsäkringar höjs.

Höjt tak i sjukförsäkringen

Taket i sjukförsäkringen höjs från 7,5 prisbasbelopp till 8 prisbasbelopp från och med 1 juli 2018.

Förstärkt rehabilitering

För att underlätta rehabilitering av anställda ska en arbetsgivare vara skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete om det kan antas att den anställde kommer att vara sjukfrånvarande under minst 60 dagar.

Utvidgat skydd mot diskriminering

Diskriminering i form av bristande tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning ska även gälla för företag med mindre än tio anställda.

Ökat stöd för solceller

Solinvesteringsstödet ökas med ytterligare 525 miljoner kr. Dessutom höjs investeringsstödet till 30% av investeringskostnaden (från dagens 20%) för hushåll som sätter upp solceller.

Premie för elcyklar och elmopeder mm

Regeringen har tagit beslut om att införa en elfordonspremie vid inköp av elcyklar, elmopeder och elmotorcyklar mm. Premien är 25% av inköpspriset inklusive moms, dock högst 10 000 kr.

Kommande förslag?

Regeringen har också flaggat för att man kommer att lägga fram förslag som kan leda till lagändringar under 2018.

Personalliggare

Under 2018 kommer regeringen lämna förslag om att branscherna bilverkstäder, partihandel med livsmedel och kropps- och skönhetsvård bör omfattas av krav på personalliggare.

Skattetillägg vid rättelse

Regeringen vill ändra reglerna om skattetillägg vid rättelser.

Slopad skattefrihet för privat sjuk- och hälsovård

Regeringen avser under 2018 att komma med förslag om att skattefriheten för förmån av privat sjuk- och hälsovård samt sjukvårdsförsäkringar ska slopas.

Skattereduktion för fackföreningsavgift

Enligt regeringen bör den tidigare skattereduktionen för fackföreningsavgifter återinföras.

Ändrat reseavdragssystem?

Det nuvarande systemet för reseavdrag ska ses över. Enligt regeringen är syftet att i högre grad gynna miljövänliga resor och att minska skattefel som är kopplat till reseavdragen.

Ändrade regler för kupongskatt

Reglerna kring kupongskatt är föråldrade och i stort behov av översyn. För att få till ett effektivt, modernt och förutsägbart regelverk som är förenligt med EU-rätten så vill regeringen göra en översyn av kupongskattelagen.

Ränteavdragsbegränsningar, sänkt bolagsskatt mm

Regeringen avser att under 2018 återkomma med förslag om ränteavdragsbegränsningar för juridiska personer. Avdragsbegränsningen ska enligt regeringen kombineras med en sänkning av bolagsskatten och expansionsfondsskatten mm.

Uppbyggnadsskede för aktiebolag

Regeringen har planer på att återkomma med förslag om att reglerna om uppbyggnadsskede ska gälla alla, dvs inte bara näringsidkare utan också de som arbetar i sina egna aktiebolag. Dessutom har regeringen flaggat för en förlängning av uppbyggnadsskedet från 24 till 36 månader.

Karensavdrag

Regeringen vill att karensdagen vid sjukdom ska ersättas med ett system med karensavdrag.

Minskning av karensdagar i a-kassan

För att förbättra arbetslösas ekonomiska trygghet vill regeringen sänka karensdagarna i a-kassan från sju till sex dagar.

Anställningsstöd

För att få ett enklare och mer enhetligt system bör dagens olika former av särskilt anställningsstöd ersättas med ett nytt särskilt anställningsstöd, så kallat introduktionsjobb.

Beskattning vid arbete i Sverige

Utländska företag som saknar fast driftställe i Sverige och som bedriver viss verksamhet här bör enligt regeringen omfattas av bestämmelserna om skatteavdrag, registreringsskyldighet, F-skatt och uppgiftsskyldighet på samma sätt som svenska företag.