Anmäl verklig huvudman

De företag och föreningar som var registrerade den 1 augusti då lagen om registrering av verkliga huvudmän trädde i kraft ska anmäla verklig huvudman senast 1 februari 2018. Fram till detta datum är registreringen gratis, sedan kommer det att kosta 250 kr.

Huvudman

En verklig huvudman är den eller de personer som ytterst äger eller kontrollerar ett företag eller en förening.

En huvudman kan kontrollera ett företag/förening på olika sätt, exempelvis:

 • genom att ha 25% eller mer av rösterna genom andelar/röster
 • har rätt att utse/avsätta mer än hälften av styrelseledamöterna eller motsvarande befattningshavare.

Det kan också finnas avtal eller bestämmelser i exempelvis bolagsordningen som gör att en person är verklig huvudman.

Om en person äger eller kontrollerar ett företag eller en förening tillsammans med närstående, ska deras kontroll räknas samman. Närstående är enligt dessa regler:

 • maka eller make
 • sambo
 • registrerad partner
 • föräldrar
 • barn samt deras makar, sambor och registrerade partner.

Vem ska anmäla huvudman?

Juridiska personer som företag och föreningar ska anmäla verklig huvudman till Bolagsverket. Det görs genom att en behörig företrädare eller ett ombud loggar in på Bolagsverkets e-tjänst och anmäler och skriver under med en e-legitimation. Fram till och med 1 februari 2018 är anmälan gratis, sedan kostar det 250 kr att anmäla verklig huvudman.

Enskilda näringsidkare, börsnoterade aktiebolag, enkla bolag, dödsbon och konkursbon omfattas inte av anmälningsplikten. Speciella regler gäller för ideella föreningar som gör att de endast i undantagsfall kommer att omfattas av någon anmälningsplikt.

När måste anmälan göras?

 • Företag och föreningar som var registrerade den 1 augusti 2017 när lagen började gälla måste anmäla senast den 1 februari 2018.
 • De som registreras från och med den 1 augusti 2017 och framåt, måste anmäla inom 4 veckor.

Om företaget eller föreningen får en ny verklig huvudman måste detta anmälas till registret. Om det inte finns någon verklig huvudman måste detta också anmälas.

Anmälans innehåll

Anmälan ska bland annat innehålla

 • organisationsnummer
 • företagsnamn
 • kontaktuppgifter
 • uppgift om verklig huvudman finns, saknas eller inte kan fastställas
 • uppgifter om den verkliga huvudmannen
 • uppgift om hur den verklige huvudmannen har kontroll över den juridiska personen – exempelvis genom att äga aktier – samt omfattningen av ägandet eller kontrollen (i procent).

Ingen möjlighet att anmäla elektroniskt?

Det är obligatoriskt att anmäla verklig huvudman i Bolagsverkets e-tjänst. Om det saknas möjlighet att göra en elektronisk anmälan är det möjligt att anlita ett ombud eller att söka dispens från att anmäla elektroniskt. Det är dock inte tillåtet att skicka in en anmälan på papper utan att först ha sökt och blivit beviljad dispens.

Vite

Om Bolagsverket inte får in en uppgift eller om de får veta att uppgiften inte stämmer kan de utdöma ett vite (böter).