Förstärkt rehabilitering

Riksdagen har beslutat att en arbetsgivare ska vara skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete inom 30 dagar om det kan antas att den anställde kommer att vara sjukfrånvarande under minst 60 dagar.

Bakgrund

Sjukfrånvaron på arbetsplatserna har ökat kraftigt de senaste åren. Det blir allt fler sjukfall och de påbörjade sjukfallen blir längre. I syfte att bryta uppgången anser riksdagen att individens möjligheter till rehabilitering behöver stärkas för att därigenom öka förutsättningarna för en tidigare återgång i arbete.

Plan för återgång till arbete

Enligt riksdagens beslut ska arbetsgivaren inom 30 dagar vara skyldig att ta fram en plan för återgång i arbete för den anställde, om det kan antas att dennes arbetsförmåga kommer att vara nedsatt under minst 60 dagar.

Planens främsta uppgift är att innehålla åtgärder som ska möjliggöra en återgång till ordinarie eller anpassat arbete och ska i så stor utsträckning som möjligt upprättas i samråd med den anställde.

Om arbetsgivarens antagande om att den anställde kommer att återgå i arbete inom 60 dagar inte visar sig stämma ska en sådan plan upprättas omgående.

Det är dock inte nödvändigt att upprätta en plan om det klart framgår att den anställde inte kommer att kunna återgå till arbetet. Planeringen bör i sådana fall ske så snart som hälsotillståndet har förbättrats så att den anställde kan delta i planeringen och tillgodogöra sig eventuella insatser.

Innehållet i planen

Frågor som kan bli aktuella att ta ställning till i en plan för återgång i arbete kan exempelvis vara:

  • möjlighet till att arbeta viss tid (deltidssjukskrivning)
  • anpassningar av arbetsplatsen eller arbetsuppgifter
  • omplacering, tillfälligt eller permanent
  • behov av arbetstekniska hjälpmedel
  • behov av utbildning/omskolning
  • behov av andra arbetsplatsinriktade rehabiliteringsinsatser
  • hur kontakten med arbetsplatsen ska se ut under sjukskrivningen
  • vid vilka tider som de olika insatserna ska göras.

Ikraftträdande

De nya bestämmelserna träder i kraft 1 juli 2018.

Regeringens prop 2018/18:1, Socialförsäkringsutskottets betänkande 2017/18:SfU1