Nya K-regler om årsbokslut

Länge har vi väntat på ett regelverk för alla de som varit hänvisade till gammal normgivning vid upprättande av årsbokslut. Nu har Bokföringsnämnden beslutat om ett nytt huvudregelverk för företag som upprättar årsbokslut.

Huvudregelverket för Årsbokslut

Det nya huvudregelverket för årsbokslut (BFNAR 2017:3) ska användas av alla företag som inte upprättar förenklat årsbokslut och bygger till viss del på K2-reglerna för årsredovisning. En stor skillnad mellan regelverken är dock att den som följer huvudregelverket för årsbokslut har möjlighet att välja att tillämpa alla relevanta bestämmelser i årsredovisningslagen – vilket inte är möjligt för företag som tillämpar K2 Årsredovisning.

Huvudregelverket för årsbokslut ska tillämpas på räkenskapsår som börjar 1 januari 2018 eller senare. Det får dock frivilligt tillämpas redan från räkenskapsår som avslutas 31 december 2017 eller senare.

Årsbokslut – Vilka ska tillämpa huvudregelverket?

Enskilda näringsidkare med en normal nettoomsättning på högst 3 miljoner kr kan avsluta räkenskaperna med ett förenklat årsbokslut (K1). Motsvarande K1-regler finns även för små ideella föreningar och trossamfund som inte upprättar årsredovisning. För de minsta handelsbolagen finns ännu inte några K1-regler.

Övriga enskilda näringsidkare, handelsbolag med enbart fysiska personer som delägare, samt filialer (som inte upprättar årsredovisning) ska enligt nuvarande bestämmelser följa bokföringslagens regler om årsbokslut samt BFN:s äldre normgivning (rekommendationer, uttalanden och äldre vägledningar). Detsamma gäller ideella föreningar och trossamfund som inte upprättar årsredovisning och som inte valt (eller inte får tillämpa) K1.

När Bokföringsnämndens nya allmänna råd om årsbokslut träder i kraft kommer årsbokslut enbart att kunna upprättas enligt K1 (för dem som kan omfattas av detta) eller det nya K-huvudregelverket Årsbokslut. Någon möjlighet att tillämpa tidigare normgivning kommer inte att finnas kvar. Reglerna ska tillämpas i sin helhet och avvikelser får inte göras. Det är dock alltid tillåtet att lämna fler upplysningar än vad som krävs.

Observera att regler om löpande bokföring och arkivering regleras i det allmänna rådet BFNAR 2013:2.

Första gången med K-regelverket Årsbokslut

När huvudregelverket för årsbokslut tillämpas för första gången ska skillnader i balansräkningen justeras mot ingående eget kapital. För stiftelser sker justeringar mot fritt eget kapital, och i filialer mot filialens kapital.

Alternativ för årsbokslut

Företag som tillämpar huvudregelverket för årsbokslut kan välja mellan två alternativ när årsbokslutet ska upprättas. Antingen genom att tillämpa förenklade K2-regler – men om de förenklade K2-reglerna innebär begränsningar – får full tillämpning av årsredovisningslagen och vissa delar av K3 årsredovisning tillämpas. Begränsningar som K2 kan medföra är t ex vid värderingar av tillgångar. Skatteskäl räknas inte som en begränsning.

BFNAR 2017:3