Översyn av F-skattesystemet

Regeringen har beslutat att utse en särskild utredare som ska se över F-skattesystemet och, om det är lämpligt, föreslå lagändringar. Syftet med översynen är bland annat att bekämpa skattefusk och skatteundandragande.

Utredaren ska bland annat

  • analysera om utformningen av bestämmelserna gör det möjligt att missbruka F-skattesystemet för att undgå skatter och avgifter
  • analysera om det finns behov att underlätta och förbättra Skatteverkets uppföljning av företag som är godkända för F-skatt, till exempel F-skatt på prov eller tidsbegränsade godkännanden
  • analysera om och på vilket sätt utformningen av F-skattesystemet inverkar på villkoren att starta, driva och utveckla företag
  • analysera om det förekommer ett missbruk av F-skattesystemet för att kringgå bestämmelserna om skyddsregler för arbetstagare.

Utredaren har även fått i uppdrag att lämna ett delbetänkande senast den 15 juni 2018 med en analys av om och i vilken utsträckning F-skattesystemet uppfattas leda till att de som egentligen är anställda anlitas som näringsidkare, sk falska egenföretagare.

Det slutliga uppdraget ska redovisas senast 3 juni 2019.