Bonus-malus-system för nya bilar
och ändrade bilförmånsregler

Riksdagen har beslutat om ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. Bilar med låga koldioxidutsläpp ska få en bonus vid inköpstillfället medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp får ett straff (malus) i form av högre skatt. På grund av dessa nya regler ändras också beräkningen av bilförmånsvärdet.

Bonus-malus

Bonus-malus-system

Riksdagen har beslutat om ett bonus–malus-system som ska omfatta alla nya lätta fordon. Lätta fordon är personbilar klass I, personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar med en totalvikt på maximalt 3 500 kg. Motorcyklar omfattas alltså inte.

Huvudmotivet för ett bonus–malus-system är att öka andelen miljöanpassade fordon med lägre koldioxidutsläpp.

Högsta bonusen – 60 000 kr

Enligt riksdagens beslut kommer den högsta bonusen att vara 60 000 kr. Den ska ges till de bilar som släpper ut 0 gram koldioxid. Bonusen minskar därefter linjärt för varje gram koldioxid som bilen släpper ut. Det lägsta bonusbeloppet på 10 000 kr ges till bilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid. Gasbilar får en fast bonus på 10 000 kr.

Malus – straff

Malus tas ut genom höjd fordonsskatt. För bensin- och dieseldrivna lätta fordon kommer ett förhöjt koldioxidbelopp att tas ut under de tre första åren från det att fordonet blir skattepliktigt för första gången, vilket är ett nytt inslag i fordonsbeskattningen.

För fordon som kan drivas med bränsleblandning som till övervägande del består av alkohol eller annan gas än gasol tas inget förhöjt koldioxidbelopp ut.

För alla lätta fordon tillkommer, som tidigare, ett grundbelopp på 360 kr och för dieseldrivna lätta fordon även ett bränsletillägg och ett miljötillägg.

Den femåriga fordonsskattebefrielsen för mer miljöanpassade lätta fordon ska slopas men för fordon med utsläpp under 95 gram koldioxid/per kilometer ska ingen förhöjd fordonsskatt tas ut.

Ikraftträdande och ökade skatteintäkter

De nya reglerna träder i kraft 1 juli 2018. Den femåriga skattebefrielsen ska fortfarande gälla för bilar som blivit skattepliktiga för första gången före den 1 juli 2018.

Bilförmånsregler

Ändrad beräkning av bilförmån

Riksdagen har beslutat att beräkningen av bilförmånsvärdet ska ändras på grund av de nya reglerna om bonus-malus.

De nya reglerna innebär att fordonsskatt inte ska ingå i prisbasbeloppsdelen vid den schablonmässiga beräkningen av förmånsvärdet. Fordonsskatten ska i stället läggas till som ytterligare en post vid beräkningen av förmånsvärdet. Det är då den enskilda bilens faktiska fordonsskatt som ska användas.

Till följd av att fordonsskatten inte längre ska ingå i prisbasbeloppsdelen sänks denna del från 0,317 till 0,29 prisbasbelopp.

Dessutom blir det en mindre ändring i bestämmelserna om nedsättning av förmånsvärdet för vissa miljöbilar, vilken är en direkt följd av att fordonsskatten bryts ut ur prisbasbeloppsdelen vid schablonberäkningen av bilförmånsvärdet.

För bilar som erhåller bonus enligt det nya bonus–malus-systemet blir det ingen ändring av nuvarande regler då nedsättning av förmånsvärdet enligt befintliga regler om permanent nedsättning för vissa miljöanpassade bilar i allt väsentligt bedöms motsvara de effekter en bonus medför.

Trängselskatt mm ska inte ingå i förmånsvärdet

Enligt riksdagens beslut ska trängselskatt samt väg-, bro- och färjeavgifter inte längre ingå i bilförmånsvärdet, vilket de alltså gör idag. Enligt beslutet ska förmånen av trängselavgift samt väg-, bro- och färjeavgifter beskattas först andra månaden efter den då den anställde fått del av förmånen.

Ikraftträdande

Ändringarna träder i kraft 1 januari 2018. De nya reglerna om att fordonsskatten ska brytas ur prisbasbeloppsdelen och tillkomma som en ytterligare post vid beräkningen av bilförmånsvärdet ska gälla bilar med tillverkningsår 2018 och senare som har registrerats i vägtrafikregistret 1 juli 2018 eller senare.

Regeringens prop. 2017/18:1, Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU1