Skattereformer 2018

Riksdagen har behandlat årets budgetproposition och tagit beslut om bland annat sänkt skatt för pensionärer, personaloptioner, höjd SINK, utvidgat växa-stöd och ett bonus-malus-system för bilar.

Sänkt skatt för pensionärer

Riksdagen har beslutat om en höjning av det särskilda grundavdraget för personer som vid beskattningsårets ingång fyllt 65 år. Beslutet innebär att alla med en fastställd inkomst mellan 123 700 och 416 300 kr får höjt grundavdrag och därmed sänkt skatt med upp till ca 5 000 kr per år (vid en kommunalskatt på ca 35%). Ändringen innebär att den nuvarande skillnaden i beskattningen för pensionärer jämfört med löntagare (under 65 år) tas bort för inkomster i detta skikt. Den största skattesänkningen får pensionärer med en årsinkomst på ca 202 000 kr.

Reglerna träder i kraft 1 januari 2018.

Skattereduktion vid sjuk- och aktivitetsersättning

Riksdagen har beslutat att personer med sjuk- eller aktivitetsersättning ska få en skattereduktion. För sjuk- eller aktivitetsersättning upp till 2,53 prisbasbelopp (ca 115 000 kr 2018) blir skattereduktionen 4,5% x kommunalskattesatsen. För den del av sjuk- eller aktivitetsersättningen som överstiger 2,53 prisbasbelopp blir skattereduktionen 2,5% x kommunalskattesatsen.

Reglerna träder i kraft 1 januari 2018.

Höjd SINK

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta höjs från 20 till 25%.

Reglerna träder i kraft 1 januari 2018.

Växa-stöd för fler företagsformer

Riksdagen har beslutat att även aktiebolag och handelsbolag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer för första gången.

Bonus-malus och ändrade bilförmånsregler

Riksdagen har beslutat att införa ett bonus-malus-system för nya lätta fordon. Bilar med låga koldioxidutsläpp får en bonus vid inköpstillfället medan fordon med relativt höga koldioxidutsläpp får ett straff (malus) i form av högre skatt. På grund av dessa regler ändras också beräkningen av bilförmånsvärdet.

Slopad reklamskatt

Reklamskatten för annonser i dagspress och andra periodiska publikationer (idag 2,5%) slopas. Slopandet gäller inte annonsblad, kataloger eller program.

Reglerna träder i kraft 1 januari 2018.

Sänkt moms på naturguidning

Momsen på visning av vissa naturområden sänks från 25% till 6%. Reglerna ska gälla naturområden utanför tätort, nationalparker, naturreservat, nationalstadsparker och Natura 2000-områden.

Ändringen innebär att turguiders tjänster i dessa områden, t ex vid vandring, cykling, ridning, skridsko- och skidåkning, fisketurer, paddling och fågelskådning får ett undantag i momslagen som innebär 6% moms.

Ändringen träder i kraft 1 januari 2018.

Flygskatt

Riksdagen har beslutat att en flygskatt införs för resor med flygplan som tar fler än tio passagerare.

Skatten är 60 kr – 400 kr per passagerare beroende på slutdestination, och ska betalas av flygföretaget. Flygskatt ska dock inte betalas för barn under två år, transit- och transferpassagerare mfl.

Flygskatten ska varje år omräknas utifrån KPI (se Faktabanken) och fastställas av regeringen.

Reglerna träder i kraft 1 april 2018.

Personaloptioner

Riksdagen har beslutat att förmån av personaloption inte ska tas upp till beskattning i vissa fall. Arbetsgivaren ska i dessa fall inte heller betala några arbetsgivaravgifter på förmånen.

Regeringens prop. 2017/18:1, Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU1