Växa-stöd för fler företagsformer

Riksdagen har beslutat att även aktiebolag och handelsbolag ska kunna få nedsatt arbetsgivaravgift när de anställer för första gången.

Växa-stöd för enskilda näringsidkare

1 januari 2017 fick enskilda näringsidkare utan anställda en möjlighet att anställa sin första anställde med lägre arbetsgivaravgift (10.21%) – så kallat växa-stöd.

Växa-stöd för handelsbolag och aktiebolag

För att minska arbetslösheten och öka sysselsättningen har riksdagen beslutat att växa-stödet utvidgas så att det även omfattar handelsbolag med två ägare samt aktiebolag utan anställda, alternativt med en anställd som också är delägare eller närstående till delägare.

Istället för att betala fulla arbetsgivaravgifter och/eller särskild löneskatt ska enbart ålderspensionsavgiften på 10,21% behöva betalas under 12 månader. För personer som är födda 1937 och tidigare ska inga avgifter alls betalas under det första året.

Villkor

För övrigt gäller följande förutsättningar och regler för stödet:

  • anställningen ska påbörjas efter 31 mars 2017
  • minst tre månaders anställning
  • arbetstiden ska uppå till minst 20 timmar per vecka
  • stödet ges för maximalt 25 000 kr/månad i lön under 12 månader
  • företaget får inte ha haft några anställda efter 31 december 2016 (delägare eller närstående till delägare i aktiebolag räknas inte som anställda. Personer som fått sammanlagt högst 5 000 kr i ersättning räknas inte heller.)

Inte delägare eller närstående till delägare

Nedsättning ges inte för ersättningar som betalas ut till delägare eller närstående till delägare.

Som närstående räknas:

  • maka eller make
  • föräldrar
  • far- och morföräldrar
  • barn, barnbarn osv och deras makar
  • syskon och deras makar, barn, barnbarn osv.

Inga anställda från närstående företag

Skatterabatten gäller inte personer som under 2017 eller senare är eller har varit anställda i annan verksamhet som bedrivs direkt eller indirekt av samma arbetsgivare (företag i intressegemenskap) eller någon närstående till denne.

Det är inte heller möjligt att få skatterabatten om arbetsgivaren redan har fått en nedsättning i en tidigare verksamhet.

Stöd av mindre betydelse

Nedsättningen av arbetsgivaravgifterna räknas som ett stöd av mindre betydelse. Detta innebär att villkoren för dessa stöd måste vara uppfyllda om nedsättningen ska få göras. För företag som inte får några andra stöd av mindre betydelse är dessa villkor normalt uppfyllda.

Regionalt företagsstöd

Ersättning som omfattas av nedsättningen ger inte rätt till regional nedsättning av arbetsgivaravgifter i stödområdet.

Ikraftträdande

Reglerna träder i kraft 1 januari 2018 och tillämpas på ersättningar som betalas ut under perioden 1 januari 2018 till och med 31 december 2021.

Regeringens prop. 2017/18:1, Finansutskottets betänkande 2017/18:FiU1