Gåva av aktier till anställd
– skattefri gåva eller lön?

Högsta förvaltningsdomstolen har i tre domar avgjort om gåvor av aktier till anställda ska räknas som skattepliktiga förmåner på grund av anställning eller som skattefria gåvor.

Grund i anställning = skattepliktig

Gåvor från en arbetsgivare till en anställd är normalt skattepliktiga som lön om det inte finns något speciellt undantag, t ex julgåvor och minnesgåvor (se Gåvor till anställda i Faktabanken). Om gåvan har sin grund i något annat än anställningsförhållandet är den dock skattefri.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) är följande faktorer de viktigaste att beakta vid bedömningen om en gåva av aktier ska räknas som en skattepliktig förmån eller en skattefri gåva:

  • relationen mellan givare och mottagare
  • samband mellan givaren och mottagarens arbetsgivare
  • om det är fråga om ett generationsskifte
  • gåvans värde
  • om den anställde fått marknadsmässig lön.

Tre nya domar i HFD

I tre nya domar avseende överklagade förhandsbesked har HFD nu avgjort om gåvor av aktier ska räknas som skattefria gåvor eller som lön.

Del av aktierna och hembud

Huvudägaren i ett bolag vill som gåva överlåta 45% av aktierna i bolaget till bolagets arbetschef sedan 20 år. Arbetschefen är även huvudägarens nära vän. Syftet med gåvan skulle vara att säkra bolagets fortsatta drift om det skulle hända huvudägaren något. Arbetschefen erhöll marknadsmässig lön från bolaget.

Enligt HFD har gåvan sin grund i arbetsledarens långvariga anställning i bolaget. Det är inte fråga om något generationsskifte då huvudägaren ska behålla hälften av aktierna och dessutom arbeta kvar i bolaget. Syftet med gåvan är att säkra den fortsatta driften, vilket också tyder på att gåvan är en ersättning för kommande arbetsinsatser. Enligt HFD innebär dessa omständigheter att gåvan ska räknas som en skattepliktig förmån.

Högsta förvaltningsdomstolen 5545-16

Gåva till VD

En av grundarna till ett bolag vill som gåva överlåta en del av sin aktiepost på 12% till VD:n i bolaget. Gåvans värde är 80 miljoner kr. VD:n är barndomsvän till givaren och gåvan beror enligt givaren på den nära vänskapen. Gåvan skulle inte vara förenad med några villkor. VD:n erhöll marknadsmässig lön från bolaget.

Enligt HFD kan det vid ett ägande på ca 12% ifrågasättas om det finns ett tillräckligt starkt samband mellan givaren och mottagarens arbetsgivare för att gåvan ska kunna ha sin grund i anställningen. Det krävs i så fall att övriga omständigheter tydligt talar för detta.

I det här fallet pekar dock vänskapen sedan barndomen, gåvans höga värde, samt den marknadsmässiga lönen på att grunden är en annan. Gåvan är enligt HFD därför skattefri.

Högsta förvaltningsdomstolen 5546-16

Gåva till före detta sambo

Två sambor med gemensamma barn startade 2002 ett bolag där båda är verksamma och erhåller marknadsmässiga löner. På grund av att den ena sambon hade skulder hos Kronofogden blev den andra sambon ensam ägare till bolaget.

Paret separerade 2013 men driver fortfarande bolaget tillsammans. För att den tidigare skuldtyngde sambon ska få sin rättmätiga del av bolaget vill ägaren som gåva överlåta hälften av aktierna till denne.

Enligt HFD handlar överlåtelsen i det här fallet om att formalisera ett samägande som i realiteten fanns även tidigare. Eftersom mottagaren också haft en marknadsmässig lön från bolaget anses gåvan inte ha grund i anställningen utan i de tidigare sambornas personliga relation. Gåvan är därmed skattefri.

Högsta förvaltningsdomstolen 5547-16