Enbart schablonavdrag för ateljé i privatbostad

Konstnären fick avdrag med schablonbeloppet 4 000 kr för sin ateljé i hemmet istället för de faktiska kostnaderna eftersom rummet inte utgjorde en särskild inrättad del av bostaden.

Avdrag för lokal i privatbostad

Praxis vad gäller avdrag för arbetsrum i den egna bostaden är restriktiv. Förutom att det ska finnas ett faktiskt behov av arbetsrummet krävs det att arbetsrummet med hänsyn till framförallt dess belägenhet och inredning inte är att anse som en del av privatbostaden.

Avdrag i enskild firma

Om en enskild näringsidkare arbetar hemma i sin privatbostad finns det två olika metoder för att dra av kostnaderna för lokalen:

  • Schablonavdrag (2 000 kr per år om du arbetar i din eller din makes ägda fastighet, eller 4 000 kr per år om du arbetar i en hyreslägenhet eller i en bostadsrätt).
  • Verkliga kostnader.

För att få göra schablonavdraget behöver lokalen inte ligga i någon särskild avskild del av bostaden, men kravet är att man måste ha arbetat i bostaden minst 800 timmar under året.

För att få göra avdrag för verkliga kostnader finns det inget krav på minsta arbetstid under ett år. Däremot krävs det att näringsverksamheten bedrivs i en särskilt inrättad del av bostaden som med hänsyn till läge, inredning eller användning inte kan användas som bostad. Läs mer om Lokal i egen bostad i Faktabanken.

Frågan om avdrag för ett arbetsrum i hemmet har nu åter behandlats i ett rättsfall.

Avdrag för konstnärsateljé

Eva bedriver en konstnärlig verksamhet i sin enskilda firma. I sin lägenhet har hon ett särskilt inrättat rum som är inrett med dagsljuslampor, skrivbord och skåp. I rummet förvaras också en stor grafikpress, ett staffli och material såsom penslar och färg.

Vid sidan av sin konstnärsverksamhet arbetar Eva som lärare på en skola och eftersom hennes arbetsgivare inte håller henne med arbetsrum är arbetsrummet i hemmet också belamrat med undervisningsmaterial. Enligt Eva arbetar hon i sitt arbetsrum minst fyra timmar per dag. Eva yrkade avdrag med drygt 15 000 kr i både inkomstslaget näringsverksamhet och tjänst.

Skatteverket godkände dock inte de yrkade avdragen men medgav ett schablonavdrag med 2 000 kr i den enskilda näringsverksamheten.

Eva överklagade beslutet.

Rummet var en del av bostaden

I sin bedömning skrev förvaltningsrätten att för att uppfylla kravet för att få avdrag för verkliga kostnader för ett arbetsrum i hemmet så ska rummet i normalfallet, förutom att det ska finnas ett faktiskt behov, ha avskilts på sådant sätt att det inte längre ingår i övriga bostadsutrymmen.

Förvaltningsrätten konstaterade att Evas arbetsrum var en del av bostaden och inte hade någon separat ingång. Rummet hade dörrar till hall och kök, men var inte i övrigt avskilt på sådant sätt att det inte längre ingick i bostadsutrymmet. Det som var känt om rummets inredning innebar inte att rummet inte dög till bostadsändamål. Förvaltningsrätten instämde därmed i Skatteverkets bedömning och beviljade endast schablonavdraget i inkomstslaget näringsverksamhet.

Schablonavdrag med 4 000 kr

Domen avgjordes i kammarrätten som gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Visserligen hade Eva, såväl i sin tjänst som i näringsverksamheten, behov att ett arbetsrum. Arbetsrummet var dock inte avskilt från den övriga bostaden på sådant sätt att det utgjorde en särskild inrättad del av bostaden. Kammarrätten ändrade dock schablonavdraget i näringsverksamhet från 2 000 kr till 4 000 kr eftersom Eva arbetade i en lägenhet.

Domen är inte överklagad och har vunnit laga kraft.

Kammarrätten i Göteborg 1277-17

Kommentar: