Sanktionsavgift för brott mot arbetstidslagen

Arbetsgivaren har ett strikt ansvar att se till att de anställda får nödvändig veckovila och att denna vila helst förläggs till veckoslut.

Sanktionsavgift på 176 200 kr

Arbetsmiljöverket ansökte om att få påföra en ekonomisk förening en sanktionsavgift för brott mot arbetstidslagen.

Bakgrunden var att den ekonomiska föreningen hade personliga assistenter anställda och tidrapporterna från sju av assistenterna visade att ett stort antal överträdelser av arbetstidslagen hade skett under perioden mars, april och maj 2015. Brottet bestod i att sju av assistenterna, som arbetade hos två olika brukare, inte haft sin lagstadgade veckovila om 36 sammanhängande timmar.

Det fanns inget kollektivavtal som medgav någon avvikelse från arbetstidslagen och Arbetsmiljöverket hade heller inte medgett någon dispens från bestämmelserna.

Den otillåtna arbetstiden uppgick till 396 timmar och sanktionsavgiften per timme ska enligt lagen beräknas med en procent av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för år 2015 var 44 500 kr, vilket betydde att bolaget skulle betala 176 200 kr i sanktionsavgift.

Okontrollerat arbete?

Föreningen protesterade och gick vidare till förvaltningsrätten. Frågan som skulle bedömas var om assistenternas arbete kunde vara ett sådant arbete som enligt arbetstidslagen utförs under sådana förhållanden att det inte kan anses vara arbetsgivarens uppgift att vaka över hur arbetet är ordnat, så kallat okontrollerat arbete.

Arbetsgivaren har strikt ansvar

I sin bedömning skriver förvaltningsrätten att grundsynen i arbetstidslagen är att arbetsgivaren ska se till att arbetstagarna får nödvändig veckovila och att denna vila helst ska förläggas till veckoslut. Arbetsgivaren har här ett strikt ansvar. I detta fall hade föreningen i sin schemaläggning inte sett till att assistenterna fått en sammanhängande ledighet om 36 timmar per vecka.

Överträdelserna upptäcktes i april och hade pågått i tre månader. Även om föreningen gjort stickprovskontroller och kontaktat facket var detta inte tillräckligt för att föreningen skulle anses ha gjort vad som ankommer en arbetsgivare. Inte heller det faktum att assistenterna varit ovilliga att följa angivna regler var skäl att bortse från arbetsgivarens ansvar att följa arbetstidslagen.

Brott mot arbetstidslagen

Enligt förvaltningsrätten kan arbetet som assistent hos en brukare inte anses vara okontrollerbart på så vis att arbetsgivaren kan undantas från brott mot arbetstidslagen. Slutsatsen var att det fanns uppenbara brister i föreningens rutiner som skulle se till att de anställda följde bestämmelserna om veckovila i arbetstidslagen. Det fanns heller inte några skäl att jämka eller efterge sanktionsavgiften. Därmed biföll förvaltningsrätten Arbetsmiljöverkets ansökan.

Föreningen överklagade men även kammarrätten ansåg att det rörde sig om ett brott mot arbetstidslagen och att det inte fanns några skäl att sätta ned sanktionsavgiften.

Kammarrätten i Göteborg 5787-16