Inget ROT-avdrag vid försäkringsersättning

Kammarrätten har nekat ROT-avdrag för en renovering på grund av att det inte kunde uteslutas att kostnaderna hade samband med åtgärder som försäkringsersättningen för en vattenskada skulle täcka.

Viktigt att tänka på

Den här domen visar hur viktigt det är att hantverkare tydligt skiljer på reparationer och tilläggsarbeten i sina underlag och på fakturan vid ROT-avdrag. Samt att försäkringsbolagen i sina försäkringshandlingar är noga med att beskriva vilka arbeten som ingår i försäkringsersättningen.

Bakgrund

I samband med att makarna Eriksson skulle renovera källarutrymmet (byggnation av kök och klädkammare, ombyggnation av hall och tre rum) upptäckte de en vattenskada i sin källare. Bland annat ett förråd, badrum och bastu var helt förstörda. Samma hantverkare som skulle göra renoveringen anlitades för att åtgärda vattenskadan. Makarna fick en försäkringsersättning som skulle täcka kostnaderna för vattenskadan.

Makarna yrkade ROT-avdrag för de fakturor som gällde renoveringen men inte för den faktura som gällde saneringen av fuktskadan.

Skatteverket nekade ROT-avdrag med hänsyn till att makarna inte kunde visa vilka åtgärder som utförts inom ramen för den erhållna försäkringsersättningen. Varken fakturorna, följesedlarna eller försäkringshandlingarna var tillräckligt specificerade så att det gick att urskilja vilket arbete som täcktes av försäkringsersättningen och vilket som hörde till ombyggnationen.

ROT-avdrag och försäkringsersättningar

Utgifter som täcks av försäkringsersättningar får inte räknas in i underlaget för ROT-avdrag. Detta gäller även om försäkringsersättning endast lämnats för en del av arbetet. Om det klart framgår att ersättningen endast avser material kan det utförda arbetet ge rätt till skattereduktion.

För att ROT-avdrag ska kunna beviljas måste alltså de aktuella arbetskostnaderna sakna samband med de åtgärder som försäkringsersättningen helt eller delvis avser att täcka.

Förvaltningsrätten

Av försäkringshandlingarna i detta fall framgick endast att försäkringsersättningen avsåg ersättning för återställande på grund av skadan och att rivning inte ingick i försäkringsbeloppet. Närmare uppgifter om vilka åtgärder som innefattades saknades i handlingen.

Av fakturorna framgick det att de avsåg renovering av källare, sovrum och kök. Åtgärderna var inte närmare specificerade än så.

Förvaltningsrätten ansåg att de arbetskostnader som ROT-avdraget avsåg inte kunde anses frikopplade från de åtgärder som försäkringsersättningen avsåg att täcka. Utredningen visade inte att åtgärderna avsåg andra utrymmen än de som omfattas av vattenskadan eller att de i övrigt var frikopplade från återställandet. ROT-avdraget medgavs därför inte.

Makarna överklagade beslutet till kammarrätten, som dock gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten.

Kammarrätten i Stockholm 7730-16