Justerad definition av fåmansföretag

Regeringen föreslår att den så kallade utvidgade fåmansföretagsdefinitionen ändras.

Fåmansföretag

Ett fåmansföretag är ett aktiebolag eller en ekonomisk förening där fyra eller färre delägare tillsammans har mer än 50% av rösterna. Vissa utländska juridiska personer omfattas också av reglerna om fåmansföretag. Vid beräkningen av antalet personer läggs alla närståendes andelsinnehav ihop och betraktas som ett enda ägande.

För utdelning och kapitalvinst gäller ett utvidgat fåmansföretagarbegrepp (buntningsregeln) som innebär att alla delägare som själva eller genom någon närstående har varit aktiva (verksamma i betydande omfattning) i företaget eller i ett av företaget direkt eller indirekt ägt fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag räknas som en enda person.

Fall i HFD

I februari fastslog Högsta förvaltningsdomstolen att de delägare som ska ”buntas ihop” enligt buntningsregeln enbart är delägare som själva eller genom närstående är verksamma i det företag som prövningen gäller, eller i fåmansföretag som detta företag äger.

Ändrad definition

Regeringen föreslår att det utvidgade fåmansföretagsbegreppet ändras och att man även ska räkna med delägarnas (eller deras närståendes) verksamhet i företag som direkt eller indirekt äger del i det aktuella företaget, och verksamhet i andra fåmansföretag som direkt eller indirekt ägs av sådana företag. Förslaget innebär alltså att verksamhet i alla företag som finns i ägarled ovanför det aktuella bolaget ska tas med i bedömningen. Detsamma gäller verksamhet i alla fåmansföretag som direkt eller indirekt ägs av företag i ägarled ovanför det aktuella bolaget.

Ikraftträdande

Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2018.

Finansdepartementets promemoria Fi2017/02080/S1