Karensdag blir karensavdrag?

Ersätt systemet med karensdag med ett karensavdrag? Ja, det är en fråga som varit på tapeten tidigare, men som nu aktualiserats igen via ett förslag som presenteras i en skrivelse från Socialdepartementet.

Karensdag – från flera dagar till någon timme

Karensdagen var när den infördes tänkt att vara en arbetsdag lång. Men med dagens regler kan den bli allt från flera dagar till bara någon timme. Den blir i princip alltid kortare än en dag för en anställd som blir sjuk under arbetsdagen. Då räknas karensen på den tid som återstår av arbetsdagen, och den anställde får sjuklön nästa dag om han fortfarande är sjuk.

Det finns också fall där man arbetar mycket under en koncentrerad tid, eller har många olika arbetsgivare, då dagens system innebär att karensdagen slår mycket hårt.

Detta var inte meningen med systemet, och regeringen vill därför ersätta reglerna om karensdag med ett karensavdrag.

Karensavdrag

Under de första 14 dagarna av en sjukperiod har en anställd rätt att få sjuklön av sin arbetsgivare. Sjuklönen utgör 80 procent av den lön samt anställningsförmåner som den anställde skulle ha fått om han inte blivit sjuk. Den första dagen i sjukperioden är enligt dagens regler karensdag och någon sjuklön betalas då inte ut.

Förslaget om ett karensavdrag innebär att arbetsgivaren från den framräknade sjuklönen för sjukperioden ska göra ett avdrag med 20 procent av den sjuklön som skulle belöpa på en genomsnittlig veckoinkomst. Arbetsgivare och anställda ska dock ha möjlighet att beräkna karensavdragets storlek på annat sätt vid behov.

Egenföretagare

Egenföretagare som endast har inkomst av annat förvärvsarbete berörs inte av de föreslagna regeländringarna (i deras egenskap av egenföretagare).

Ikraftträdande

Bestämmelserna föreslås träda i kraft 1 januari 2019.