Återföring av periodiseringsfonder i kommanditbolag

Ett kommanditbolag ansågs ha upphört med sin näringsverksamhet och kommanditdelägaren skulle därför återföra sina periodiseringsfonder.

Bakgrund

Ett kommanditbolag bedrev transportverksamhet med egen bilpark. I verksamheten ingick reparation och underhåll av den egna bilparken. Transportverksamheten överläts till ett av kommanditdelägarens aktiebolag som fortsatte att bedriva verksamheten. Kommanditbolaget begärde avregistrering från F-skatt, arbetsgivaravgifter och moms 2013. I deklarationerna för inkomståren 2013 och 2014 fanns det endast mindre kostnader upptagna. Inga intäkter, leverantörsskulder eller kundfordringar fanns redovisade.

Delägaren hade periodiseringsfonder som gällde hans andel i kommanditbolaget. Skatteverket ansåg att verksamheten hade upphört 2013 och återförde därför delägarens periodiseringsfonder till beskattning.

Delägaren hävdade dock att kommanditbolaget inte alls hade upphört med verksamheten, utan att det skulle fortsätta att bedriva verksamhet med reparation och underhåll av bilar. Det hade dock dragit ut på tiden och först 2015 hade man kunnat sätta igång med den verksamheten. 2016 hade bolaget skaffat en ny lokal och även skickat in en ny skatte- och avgiftsanmälan. I samband med detta hade bolaget också bytt namn.

Återföring av periodiseringsfonder

Enligt inkomstskattelagen ska avsatta periodiseringsfonder återföras till beskattning om kommanditbolaget upphör att bedriva näringsverksamhet. Frågan var alltså om näringsverksamheten skulle anses ha upphört i detta fall.

Förvaltningsrätten

Enligt förvaltningsrätten ska man göra en bedömning i varje enskilt fall om verksamheten ska anses ha upphört. Vid denna bedömning har den aktivitet som förekommit i bolaget stor betydelse.

Skatteverket har i ett ställningstagande gällande enskild firma ansett att leverantörsskulder och kundfordringar som är direkt förknippade med rörelsens resultat, alltså sådana tillgångar och skulder som kan generera rörelseresultat, bör beaktas vid bedömningen av när en verksamhet ska anses ha upphört.

I samband med avregistreringen från F-skatt, arbetsgivaravgifter och moms hade kommanditbolaget själv uppgett att verksamheten upphört. Deklarationer och annat talade också för att verksamheten hade avslutats.

Kommanditdelägarens avsikt att fortsätta bedriva en viss verksamhet i kommanditbolaget har inte kunnat visas av delägaren.

Förvaltningsrätten ansåg därför att verksamheten hade upphört 2013 och därför skulle periodiseringsfonderna återföras.

Varken den omständigheten att kommanditbolaget 2015 hade gett in en ny skatte- och avgiftsanmälan eller att bolaget 2016 investerat i en ny fastighet har enligt förvaltningsrätten betydelse för bedömningen av om verksamheten ska anses ha upphört.

Kammarrätten

Delägaren överklagade beslutet till kammarrätten, som gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten.

Kommentar:

Både Bokföringsnämnden och Skatteverket har uttalat sig om när en enskild näringsverksamhet anses vara avslutad. Frågan när näringsverksamheten ska anses ha upphört i ett bolag har varken behandlats av Bokföringsnämnden eller Skatteverket. Det är märkligt att varken förvaltningsrätten eller kammarrätten nämner något om detta.

Vi får se om domen överklagas och blir rättsligt prövad av Högsta förvaltningsdomstolen.